Logo

  Vedtægter  
 
Personlig
Login
Kalender Minimere
« oktober »
m t o t f l s
1 2
3
4
5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Vedtægter

 

Vedtægter for MC Store Andst af 1998

§1.
Navn 
Klubbens Navn er MC STORE ANDST AF 1998.
 
§2.
Klubbens formål er
at dyrke interessen for motorcykler
at øge sammenholdet blandt MC kørere i Andst og omegn
at arrangere ture for medlemmer og deres familie
at afholde klubaftener til gavn for medlemmerne
at få etableret klublokaler til fælles brug.
 
§3.
Klubbens love
1. Personer med interesse for MC kan optages som medlemmer.
2. Personer med rockerrelaterede forhold kan ikke optages som medlemmer.
3. Personer der skader klubbens rygte og omdømme kan ekskluderes.
4.
Et medlem kan ekskluderes, når 1 medlem retter henvendelse til bestyrelsen.
Bestyrelsen skal herefter indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Ekskludering afgøres ved simpel flertalsafstemning på den indkaldte ekstraordinære generalforsamling.
Ved ekskludering tilfalder indbetalt kontingent klubben.
5.
Der må ikke bæres rygmærker i klubbens regi,
der ikke er godkendt af bestyrelsen.
6.
Det er den valgte bestyrelse der udadtil repræsenterer klubbens profil.
 
§4.
Klubbens organisation.
1. Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer - formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsmedlemmer.
Desuden vælges 1-2 suppleanter samt en revisor. 
2.
Bestyrelsen vælges på klubbens generalforsamling, som holdes 1 gang om året.
Bestyrelsen sidder i 2 år.
Bestyrelsen er på valg med 3 medlemmer i ulige år og 2 medlemmer i lige år. 
Formand og kasserer er ikke på valg i samme år. Ved det tilfælde, at begge bliver valgt samme år,
aftales det hvem der sidder 1 ekstra år
Suppleanter vælges hvert år.
Revisor er på valg hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget.
3. Bestyrelsen kan evt. supplere sig med et andet medlem i tilfælde af udmeldelse af bestyrelsen.
4.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling varsles 3 uger før, med skriftlig indkaldelse til alle  medlemmer.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
5.
Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar.
 
§5.
Optagelse/Udmeldelse af nye medlemmer
Nye medlemmer optages automatisk efter en prøvetid på 2 måneder, hvis der ikke er gjort indsigelser til bestyrelsen herom.
Har bestyrelsen modtaget indsigelser, indkaldes til ekstaordinær generalforsamling.
Udmeldelse skal ske skriftligt til et bestyrelsesmedlem.
 
§6.
Klubbens økonomi
1.
Klubbens økonomi baseres på medlemskontingentet, som fastsættes på generalforsamlingen.
Kontingentet kan tegnes som enkelt- eller familiekontingent.
Ved familiekontingent er både medlemmet og samlever/ægtefælle stemmeberettiget med 1 stemme hver.
Kvittering/bankoverførsel fungerer som gyldigt medlemsbevis.
Kontingent betales for et år, pr. 1.4.
Kontingentrestancer må ikke overskride 1 måned. Overskridelse herudover vil medføre automatisk udmeldelse.
2. Der søges om kommunalt tilskud når klubben er godkendt.
3.
Klubben må ikke gældsætte sig.
Klubben tegnes med formand og kasserer i forening.
4.
Alle arrangementer bør tilrettelægges således, at økonomien hviler i sig selv eller giver et lille overskud.
5. Regnskabsåret følger kalenderåret.
6.
Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen.
 
§7.
Ændring af vedtægterne 
Ændring af klubvedtægterne kan kun ske på generalforsamlingen
Ændringer afgøres ved simpel flertalsafstemning
Forslag til ændring af vedtægterne skal tilsendes formanden senest 1 uge før generalforsamlingen.
 
§8.
Ekstraordinær generalforsamling 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske som ved ordinær generalforsamling, men med 14 dages varsel,
hvis bestyrelsen eller 1/4 af klubbens medlemmer finder det nødvendigt.
 
§9.
Nedlæggelse af klubben 
Beslutning om opløsning af klubben kan kun ske ved generalforsamling. Ved afstemning om opløsning, 
skal mindst 3/4 af alle klubbens medlemmer stemme for, førend opløsning kan finde sted.
Ved klubbens opløsning, opgøres alle likvide midler, og pengene tilfalder JULEMÆRKEHJEMMET da de ikke
få offentlig tilskud.
 
 
Ændret på ekstraordinær generalforsamling, den. 3.3.2014
 
 
Skiftende billede Minimere
P300505
Online Minimere
| Mand | Kvinde
Antal Medlemmer Minimere
9
Web tæller Minimere
Hits Besøgende
Idag 501 406
Igår 941 732
Top Dag 28.969
(25/07-22)
15.125
(25/07-22)
Total 1.545.781 928.080
 


 Copyright ©  2010 - 2022 MC St. Andst - Kontakt webmaster: admin @ mcstoreandst.dk
Made by Yummi